The ruchareka's Podcast

Information Specialist @ Mahidol University

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Sunday May 31, 2020

วังพญาไท เป็นพระราชวังเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมเป็น โรงนาหลวงพระยาไทย ทำนาโดยใช้น้ำจากคลองพระยาไทย ที่ขุดแยกออกมาจากคลองสามเสน เคยมีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่นี่ด้วย ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงสร้างหมู่พระที่นั่งเพิ่มเติมโดยใช้สถาปัตยกรรมตะวันตก และเสด็จมาประทับที่นี่ พระที่นั่งทั้ง 5 องค์ มีชื่อที่คล้องจองกัน คือ ไวกูณฐเทพยสถาน – พิมานจักรี – ศรีสุทธนิวาส – เทวราชสภารมย์ – และ อุดมวนาภรณ์

Thursday May 28, 2020

พฤติกรรมหรือสไตล์ของผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานต่างๆ มี 4 สไตล์ คือ แบบที่ 1 Directing สั่งการ แบบที่ 2 Coaching สอนงาน แบบที่ 3 SUPPORTING สนับสนุน และแบบที่ 4 DELEGATING มอบหมายให้ทำ

Monday May 25, 2020

ชุมชนกุฎีจีน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี เป็นดินแดนที่รวม 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ คือ พุทธเถรวาท พุทธมหายาน คริสต์ และอิสลาม ไว้อย่างกลมกลืน ทำให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ของประเทศไทยได้ดีมากขึ้น

Saturday May 23, 2020

ผลสำรวจล่าสุดในปี 2017 พบประเด็นสำคัญคือ Advanced Analytics และ Internet of Things เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในยุค Digital Transformation เครื่องมือ Agile Management เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ผู้บริหารที่ตอบแบบสำรวจในปี 2017 มีจำนวน 1,268 ราย ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า ควรไว้วางใจและให้อำนาจตัดสินใจแก่บุคลากร หลีกเลี่ยงการสั่งการและการควบคุมโดยตรง และวัฒนธรรมองค์กรมีความสำคัญต่อความสำเร็จธุรกิจไม่น้อยไปกว่าการวางแผนกลยุทธ์

Wednesday May 20, 2020

วิชา AI for Everyone นี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องวิศกรรมศาสตร์ แต่ต้องการทำความเข้าใจว่าเทคโนโลยี AI คืออะไร  คำศัพท์คำว่า AI, Neural Network, Machine Learning, Deep Learning, Data Science มีความหมายต่างกันอย่างไร AI สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรและธุรกิจของเราได้อย่างไร  AI มีผลกระทบอย่างไรต่อจริยธรรมและสังคม และแน่นอนว่า ไม่มีอุตสาหกรรมใดที่จะไม่ถูก AI สร้างผลกระทบอย่างมากในหลายปีข้างหน้า

Tuesday May 19, 2020

Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects เป็นวิชาออนไลน์ใน MOOC Coursera ที่มีผู้เรียนมากกว่า 2.2. ล้านคนทั่วโลก ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งภาษาไทยด้วย 

Sunday May 17, 2020

แม้ว่าเราจะเป็นชาวพุทธ แต่บางครั้ง ก็ดูเหมือนว่า จะไม่ค่อยเข้าใจ ความหมายที่แท้จริงของคำว่า บุญ กุศล  วาสนา บารมี ว่าคืออะไรกันแน่ ? และหลายเรื่องก็อาจเข้าใจผิด แนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะ ให้ความรู้ความเข้าใจได้ดีที่สุดเท่าที่เคยอ่านมา หนังสือเล่มเล็กๆ ที่มืชื่อว่า "วิธีสร้างบุญวาสนาบารมี" พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  พิมพ์เมื่อเดือนเมษายน 2557 โดย มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

Saturday May 16, 2020

EPISODE #6 เรื่อง "Content Marketing ไม่ใช่เรื่องใหม่ ใช้มานานกว่า 100 ปีแล้ว" เนื้อหาเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือเติมเสียงเพลง Jingle ประจำ Podcast เข้าไปค่ะ

Saturday May 16, 2020

ในยุคสมัยที่องค์กรต้องเผชิญกับ Digital Disruption กลยุทธ์ที่สำคัญในการทำการตลาดในยุคดิจิทัล ขาดไม่ได้คือ การทำเนื้อหา หรือที่เรียกว่า Content Marketing  ซึ่งฟังดูเหมือนเป็นคำศัพท์ใหม่ แต่แท้ที่จริง เรื่องนี้มีมานานกว่า 100 ปีแล้ว

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320